Handelsbetingelser

Salgs- og Leveringsbetingelser for RIBO

1. Anvendelse

1.1   Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftligt aftale. Købers indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse med mindre RIBO skriftligt har accepteret disse.

2.Tilbud/pris

2.1   Hvis andet ikke er aftalt, finder RIBO til enhver tid gældende prisliste anvendelse.

2.2   Alle priser er eksklusive merværdiafgift eller andre offentlige afgifter.

3. Levering

3.1   Aftalte leveringsklausuler skal fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende "Incoterms". Franko levering ved køb over 6.000 kr. excl moms. Fragtgrænse gældende pr. 1.1.2015 - ret til ændringer forbeholdes.

4. Forsinkelse

4.1   RIBO er ikke ansvarlig for forsinkelse, med mindre det godtgøres, at der fra Ribos side eller andre, for hvem RIBO er ansvarlig, er udvist grov uagtsomhed.

4.2   RIBO er dog under ingen omstændigheder ansvarlig for økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tidstab eller tab lidt af tredjemand.

5. Betaling og betalingsbetingelser

5.1   Netto 14 dage.

5.2   Betaling skal ske i overensstemmelse med de på ordre/tilbud/faktura angivne betingelser.

5.3   Erlægger køberen ikke betalingen til forfaldstid, er RIBO berettiget til fra forfaldsdagen at beregne morarente af det til enhver tid forfaldne beløb.

6. Ejendomsforbehold

6.1   Varerne forbliver RIBO 's ejendom, indtil betalingen af samtlige beløb vedrørende leverancen er erlagt fuldt ud.

7. Ansvarsfrihed

7.1   Hvis det indkøbte skal inkorporeres af køberen i dennes eller tredjemands produkter, og det viser sig at det købte ikke fungerer tilfredsstillende i disse produkter, bærer køberen selv ansvaret herfor, hvis det købte opfylder de aftalte specifikationer.

8. Returnering

8.1  Returnering af standard sortimentsvarer kan kun finde sted efter aftale indtil 30 dage fra fakturadato og ved franko fremsendelse i hel og uåbnet stand til Ribos adresse og med opgivelse af fakturanummer, samt hvem hos RIBO, der er aftalt returnering med. Returvarer fratrækkes 15% af salgsprisen til dækning af fragt og lagerhåndtering, samt pålægges kr. 75,00 i administrationsgebyr.

8.2   Specielt fremskaffede varer (skaffevarer) tages ikke retur.

9. Ansvar for mangler

9.1   Køber skal kontrollere og undersøge leverancen umiddelbart efter modtagelsen. Eventuelle mangler skal straks, senest 8 dage efter levering, meddeles til RIBO. Mangler kan ikke gøres gældende overfor RIBO senere end 8 dage efter levering af varen. Hvor det drejer sig om fejlekspederede varer, skal reklamation ske inden for 14 dage fra fakturadato.

9.2   Hvis leverancen er mangelfuld, påtager RIBO sig efter eget valg enten at ombytte den mangelfulde leverance ved levering af en ny tilsvarende leverance, eller kreditere købet for den mangelfulde leverance, eller udbedre manglen.

9.3  Udover det ovenfor anførte kan køber ikke rejse krav af nogen art mod RIBO.

9.4   Såfremt RIBO efter modtagen reklamation måtte konstatere, at der ikke foreligger nogen mangel, for hvilken RIBO har afhjælpningspligt, tager RIBO forbehold for enhver udgift og ethvert tab afholdt eller lid af sælger som følger af reklamationen.

9.5   RIBO hæfter ikke for mangler, der skyldes fejlagtig behandling, befordring, opbevaring eller i øvrigt forsømmelse hos andre end RIBO. Ribos ansvar omfatter kun mangler, der viser sig under en normal og hensigtsmæssig opbevaring og brug af varen.

10. Produktansvar

10.1   Bortset fra tilfælde, hvor skade og ansvar er omfattet af ufravigelige bestemmelser i gældende lov om produkt-ansvar, gælder følgende bestemmelser om Ribos ansvar for skade forvoldt af den leverede vare eller serviceydelse.

10.2   RIBO er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre som indtræder, mens den leverede varer er i købers besiddelse. RIBO er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, hvori disse indgår.

10.3   RIBO er ikke ansvarlig for økonomiske konsekvens tab, herunder driftstab, tidstab og tabs arbejdsfortjeneste.

10.4   I den udstrækning, RIBO måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde RIBO skadesløs i sammen omfang, som Ribos ansvar er begrænset efter de tre foregående punkter.

10.5   De ovenfor anførte begrænsninger i Ribos ansvar gælder ikke, hvis RIBO har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

10.6   Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold  til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

10.7   Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod RIBO på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af den af RIBO leverede vare eller serviceydelse.

11. Force Majeure

11.1   Skulle muligheden for at opfylde eller modtage leverance væsentligt besværliggøres hos én af parterne, som følge af arbejdskonflikt, andre omstændigheder uden for parternes kontrol, såsom krig, myndighedernes foranstaltninger, omfattende driftsforstyrrelser, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandør, råvare- eller energimangel, er den pågældende part berettiget til at udskyde leverancen i så lang tid, som det fordres for at afbøde virkningerne af en sådan situation.

11.2   Skulle den tid overstige 6 måneder, har hver af parterne ret til helt eller delvist at hæve aftalen for så vidt angår leverance, som skulle have fundet sted under det pågældende tidsrum. Dette gælder også hvis en omstændighed, som omtalt ovenfor, indtræffer efter det aftalte leveringstidspunkt.

11.3   Den part, som vil påberåbe sig ret i henhold til ovenstående, skal uopsættelig skriftligt give den anden part meddelelse herom.

12. Ansvarsfraskrivelse

12.1   Ovennævnte punkter indeholder bestemmelser, efter hvilke RIBO fraskriver sig et ansvar. Køber bør selv tegne forsikring i det omfang, køber ønsker at sikre sig mod sådanne tab, eller køber må indregne risikoen for tab i sin avance.

13. Lovvalg og værneting

13.1   Tvistigheder i anledning af aftaler eller tilbud og alt, som har sammenhæng hermed, skal afgøres efter dansk ret.

13.2   Bortset fra, hvad der følger af pkt. 10.7 ovenfor, skal enhver tvist afgøres ved Sø- og Handelsretten i København med appel til Højesteret; dog kan RIBO vælge at udtage stævning eller foretage retsskridt ved købers hjemting eller på ethvert sted der efter gældende ret er lovligt værneting.